Ανακατασκευασμένα Αναλώσιμα εκτυπωτών Laser (toner-τόνερ) - Διαδικασία Ανακατασκευής

Ανακατασκευασμένα Αναλώσιμα εκτυπωτών Laser (toner-τόνερ) - Διαδικασία Ανακατασκευής

Η σημαντικότερη κατηγορία προϊόντων της Rethink είναι τα Ανακατασκευασμένα Αναλώσιμα εκτυπωτών Laser (toner-toner). Η διαδικασία ανακατασκευής περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

 

  1. Οπτικός Προέλεγχος για την διαπίστωση της κατάστασης του αναλωσίμου (τόνερ). Αναζητείται οποιαδήποτε φθορά, σπάσιμο κλπ. Όλα τα ακατάλληλα κενά τόνερ δεν εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία.
  2. Εισάγεται το τόνερ σε εκτυπωτή και γίνεται σύντομη εκτύπωση ώστε να διαπιστωθεί αν έχει κάποιο μείζων ποιοτικό πρόβλημα, (ποιότητα εκτύπωση, θόρυβο κλπ.).
  3. Το τόνερ αποσυναρμολογείται και καθαρίζεται.
  4. Γίνεται πλήρωση με toner (κατάλληλο σε ποσότητα και ποιότητα).
  5. Αλλάζονται τα ανταλλακτικά του (drum, doctor blade ή Doctor Bar κλπ.), σύμφωνα με τις ενδείξεις του προελέγχου.
  6. Συναρμολογείται.
  7. Ελέγχεται σε εκτυπωτή, όπου πραγματοποιείται επαρκής αριθμός εκτυπώσεων για να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Οποιοδήποτε ελάττωμα διαπιστωθεί οδηγεί στην επανάληψη της διαδικασίας από το βήμα 3.
  8. Σε περίπτωση άριστου αποτελέσματος προωθείται στο τμήμα σήμανσης/συσκευασίας και κατόπιν διατίθεται στον πελάτη.