Ανακατασκευασμένα Αναλώσιμα εκτυπωτών Laser - Διαδικασία Ανακατασκευής

Ανακατασκευασμένα Αναλώσιμα εκτυπωτών Laser - Διαδικασία Ανακατασκευής

Η διαδικασία ανακατασκευής περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

1. Οπτικός Προέλεγχος για την διαπίστωση της κατάστασης του αναλωσίμου. Αναζητείται οποιαδήποτε φθορά, σπάσιμο κλπ. Όλα τα ακατάλληλα κενά αναλώσιμα δεν εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία.
2. Εισάγεται το αναλώσιμο σε εκτυπωτή και γίνεται σύντομη εκτύπωση ώστε να διαπιστωθεί αν έχει κάποιο μείζων ποιοτικό πρόβλημα, (ποιότητα εκτύπωση, θόρυβο κλπ.).
3. Το αναλώσιμο αποσυναρμολογείται και καθαρίζεται.
4. Γίνεται πλήρωση με toner (κατάλληλο σε ποσότητα και ποιότητα).
5. Αλλάζονται τα ανταλλακτικά του (drum, doctor blade ή Doctor Bar κλπ.), σύμφωνα με τις ενδείξεις του προελέγχου.
6. Συναρμολογείται.
7. Ελέγχεται σε εκτυπωτή, όπου πραγματοποιείται επαρκής αριθμός εκτυπώσεων για να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Οποιοδήποτε ελάττωμα διαπιστωθεί οδηγεί στην επανάληψη της διαδικασίας από το βήμα 3.
8. Σε περίπτωση άριστου αποτελέσματος προωθείται στο τμήμα σήμανσης/συσκευασίας και κατόπιν διατίθεται στον πελάτη.